Terapia

       Działalność dydaktyczna ośrodka prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne IPET dostosowane indywidualnie do każdego wychowanka i uwzględniające jego potencjalne możliwości, potrzeby, wiek i stopień zaburzenia rozwoju. Indywidualne programy nauczania tworzone są przez nauczyciela prowadzącego danego ucznia, we współpracy z gronem specjalistów oraz z rodzicami dziecka. Zawierają treści programowe zgodne z Ramowym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym placówki dla poszczególnych grup wiekowych: wczesnej interwencji, grupy przedszkolnej i szkolnej.
Wspólnym celem każdego programu jest:
1. Intensywna stymulacja rozwoju psychoruchowego w zakresie: zdolności naśladowania, rozumienia mowy, komunikacji, umiejętności przedszkolnych i szkolnych, sprawności ruchowych, samoobsługi i samodzielności.
2. Wyrównywanie deficytów rozwojowych.
3. Redukowanie zachowań trudnych.
4. Nauka zachowań akceptowanych społecznie.
W ramach terapii prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne, ukierunkowane na rozwijanie deficytowych sfer funkcjonowania dziecka oraz zajęcia w małych grupach. Zajęcia z dziećmi prowadzą oligofrenopedagodzy, specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

METODY i FORMY PRACY

       Drogą do realizacji podstawowych celów nauczania jest bazowanie w codziennej pracy rewalidacyjno-wychowawczej z uczniem na zasadach terapii behawioralnej, w której dokonuje się zmian zachowań nieadekwatnych poprzez system wzmocnień. Staramy się, więc znaleźć takie czynniki nagradzające lub zachęcające do odpowiedniego zachowania, by utrwalały to zachowanie i prowadziły do zaniechania zachowań niepożądanych. Nagrody, aby spełniały swoje zadanie dobieramy indywidualnie do każdego ucznia, tak by były atrakcyjne i pożądane. W pracy nad redukcją zachowań trudnych staramy się natomiast usuwać czynniki, które zachęcają dziecko do prezentowania takich zachowań i zastępujemy je bardziej odpowiednimi umiejętnościami.
Formą pracy rewalidacyjno-wychowawczej w naszym Ośrodku jest terapia indywidualna oraz grupowa (3-4 osobowe grupy). W ramach pracy grupowej prowadzimy następujące zajęcia:
– elementy Metody Dobrego Startu;
– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
– elementy metody KLANZY;
– elementy terapii ręki;
– zajęcia umuzykalniająco- ruchowe;
– elementy porannego kręgu;
– dogoterapia
.

       Od września 2015r. funkcjonuje sala do terapii SI (przejdź do galerii). Metoda ta jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych. Stworzyła ją amerykańska psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa Jean Ayres. Wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka – są to: system dotykowy, system czucia głębokiego – propriocepcja oraz układ przedsionkowy. Należy pamiętać, iż u wielu dzieci nieprawidłowe reakcje, zachowania oraz trudności szkolne mogą być spowodowane właśnie zaburzeniami w integracji sensorycznej.

      Dodatkowo w zakresie działań mających na celu uspołecznianie wychowanków, priorytetową stała się dla nas integracja osób autystycznych ze środowiskiem ludzi zdrowych. Młodsze dzieci korzystają z systematycznego pobytu w grupach rówieśniczych w przedszkolach masowych, starsze biorą udział w okazjonalnych zajęciach w odpowiednich klasach szkół podstawowych, w zajęciach w Muzeum Zamkowym oraz w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Biorą udział w nauce pływania na basenie pod okiem wyspecjalizowanego instruktora, a także w wycieczkach za miasto, bywają w restauracjach, kinie, uczą się robić zakupy w pobliskich sklepach. Odnoszą również sukcesy w konkursach plastycznych, wokalnych i teatralnych.